So­li­ta Dev Aca­de­my ja Da­ta Aca­de­my Sp­ring 2022 ha­ku on au­ki!

Pro­duc­ti­vi­ty Lea­pil­le Da­ta En­gi­nee­rik­si, Full-stack ke­hit­täj­äksi­ ta­i Da­ta­ Sci­enti­sti­ksi­

Syys­ter­vei­set LVS Bro­ker­sil­ta ja rek­ry

rek­ryil­moi­tuk­sia

Rek­ryil­moi­tuk­sia