Kaikki Turun yliopiston sivuainekokonaisuudet

Opiskeletko sivuainetta, mikä puuttuu tältä sivulta? Lähetä sivuainetta vapaasti kuvaileva sähköposti Asteriskin opintovastaavalle (opinto-asteriski[miukumauku]utu.fi) ja hän lisää sen tälle sivulle.


Matematiikka sivuaineena

Katso ylläolevasta linkistä opinto-oppaasta kohta Matematiikan lyhyt sivuainekokonaisuus 25 op TT-laitoksen LuK- ja FM-opiskelijoille. Mahdollista on myös suorittaa laajempi 60 op sivuaine matematiikasta.

Opinto-oppaan kuvaus ”Matematiikan osaamista tarvitaan monilla eri aloilla, esim. vakuutus- ja finanssialalla, IT-alalla, lääketeollisuudessa, opettajana ja tutkijana.

Opinto-oppaassa on kunkin tutkinto-ohjelman kohdalla mainittu kyseisessä ohjelmassa pakolliset tai suositellut matematiikan opinnot. Yleissääntönä on, että opiskeltaessa matematiikkaa vähintään 25 op on opintoihin sisällytettävä matematiikan perusopinnot. Matematiikan perusopinnoista on kaksi vaihtoehtoista kokonaisuutta, joiden opintoja ei voi yhdistää sekaisin. Mikäli opiskelija suunnittelee suorittavansa myös aineopintoja matematiikassa, kannattaa hänen ehdottomasti lukea perusopintokokonaisuus sisältäen kurssit Analyysi I ja II. Joidenkin tutkinto-ohjelmien (esimerkiksi TT-laitoksen opiskelijat) kohdalla on erikseen kirjattu opinto-oppaaseen tutkinto-ohjelmakohtainen kokonaisuus.”

Opiskelijan sanoin ”Demot tyypillisesti kerran viikossa, 5-7 laskutehtävää. Yleensä ainoat pakolliset suoritukset ovat alimman demoluokan saavuttaminen(usein ~25%) ja tentti. Demoissa on tarkoitus ponnistella enemmän kuin tentissä, tentissä perusasioiden osaaminen riittää.”

Tilastotiede sivuaineena

Opinto-oppaan kuvaus ”Tilastotieteessä tutustutaan tilastotieteen perusteisiin, tilastollisen päättelyn tärkeimpiin teorioihin ja tuloksiin sekä opitaan soveltamaan tilastotieteen periaatteita tutkimuksen suunnittelussa ja datan analysoinnissa.

Tilastotieteen perusopinnoista on kaksi vaihtoehtoista kokonaisuutta, joiden valinnassa on pääainekohtaisia rajoituksia. Mikäli pääaineena on matematiikka tai taloustiede, niin vaihtoehto 2 ei ole mahdollinen. Lisäksi perusopintoja laajempia tilastotieteen opintoja suunnittelevalle suositellaan perusopintojen suorittamista vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Kurssien suunnittelussa on otettu huomioon kohderyhmien erilaiset tarpeet. Vaihtoehdon 1 Todennäköisyyslaskennan peruskurssi ja Tilastollisen päättelyn peruskurssi on suunniteltu tilastotieteen ja taloustieteen opiskelijoille sekä luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijoille. Kursseihin sisältyy laskuharjoituksia.”

Opiskelijan sanoin ”Pakollisia läsnäoloja ei ole muuten pahemmin kuin tutoriaalien muodossa. Tutoriaaleissa (ainakin soveltavammassa paketissa) käydään läpi konkreettisesti ohjelmistojen avulla tilastotiedettä. Tentissä testataan teoreettista osaamista.”

Valtakunnallinen liiketoimintaosaaminen sivuaineena

Opinto-oppaan kuvaus ”Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen, miten yritykset toimivat ja toisaalta siihen, mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat.

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan yhdeksän yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa www.lito.fi.”

Opiskelijan sanoin ”Kaikki kurssit ovat kokonaan verkossa suoritettavia. Kurssien rakenteet vaihtelevat. Joissakin on tentti ja joissakin ei. Joissakin on viikottain suoritettavia oikein-väärin-tehtäviä tai lyhyitä kirjoitustehtäviä ja yrityssimulaatiossa on kolme kertaa kurssin aikana 6 tuntia kestävä simulaatio, jossa kaikki kurssilaiset ovat osana yhtä kuudesta yrityksestä ja hoitavat yrityksen hallinnointia”

Kasvatustiede

Opiskelijan sanoin ”Opinnot vaativat paljon lukemista ja opiskelu onkin hyvin erityyppistä kun meillä täällä TT-laitoksella. Kursseilla on kurssikirja tai parikin ja yleensä muutama artikkeli kurssin teemaan liittyen. Demoja ja tutoriaaleja ei ole. Luennoilla ei ole läsnäoloa, mutta tenttiä ajatellen on hyvin suotavaa siellä käydä. Tentit koostuvatkin yleensä kahdesta osiosta, luento-ja kirjakysymyksistä. Olen itse kokenut luennot hyödyllisiksi ja niistä saakin runsaasti irti, varsinkin jos kerää muistiinpanoja ylös. Plussana myös hyvät luennoitsijat! Diat tulevatnäkyviin myöhemmin, mutta koska ne on rakennettu tukemaan luentoja, ei niiden läpikäymisestä ilman luentoläsnäoloa ole juurikaan apua.

Kursseilla käydään paljon teoriaa ja käsitteitä, ihmisiä sekä suuntauksia on paljon. Ei kuitenkaan kannata lannistua, kyllä kaikki siitä johdatus kasvatustieteistäkin pääsee läpi! Opiskelussa helpottaa paljon aikajanojen teko ja käsitekartat avaa hyvin kokonaisuuden kurssikirjasta. Opiskelutekniikoille kannattaakin antaa aikaa, niin oma tyyli löytyy parhaiten.
Aikataulut kursseilla voi vaihdella hyvinkin paljon. Joskus alkaa 10.00 ja joskus 13.45. Selkeetä systeemiä ei oikein ole. Myös luentojen päivät voivat vaihdella, kuten kehitys-ja kasvatuspsykologian kurssilla, jossa oli yli kuukauden luento tauko.

Ainakin osan kursseista voi käydä myös perinteisellä kirja+tentti tyylillä. Näin luettavaa ja ominpäin sisäistettävää on enemmän, mutta tenttiä voi ympäri vuoden. Näissä lukumäärät ovat myös isompia kun luennot sisältävässä kurssissa.Niin ja kursseille ei ole ilmottautumisia. Vain tentteihin ilmottaudutaan perinteiseen tapaan nettiopsussa.”

Filosofia

Opinto-oppaan kuvaus ”Sivuaineeksi filosofia sopii kaikille, jotka tuntevat kiinnostusta periaatteellisiin kysymyksiin. Filosofian opiskelu kehittää erityisesti analyyttisiä ja systemaattisia ajattelun taitoja, itseohjautuvuutta ja ongelmanratkaisutaitoja.”

Opiskelijan sanoin ”Lähes kaikki kurssit muodostuvat luennosta (1 luento/vko) ja kurssin päätteeksi tentistä, johon opiskellaan luennoilla käsitellyt asiat ja yleensä yksi tenttikirja. Pakollisia läsnäoloja luennoilla ei ole, mutta yleensä tunneilla käydään tarkasti tenttikirjan sisällön mukaisesti asiaa eli läsnäolosta on paljon hyötyä tenttiin valmistautuessa. Tenteissä yleensä noin 3 tehtävää, joista luennoitsijasta riippuen termien selityksiä, vastaa lyhyesti -kysymyksiäja esseitä. Tentit ovat melko helppoja ja vastaavat suoraan luennoilla käsiteltyjä asioita.”

Psykologia

Opinto-oppaan kuvaus ”Psykologian sivuaineopiskelijaksi ei tarvitse erikseen ilmoittautua psykologian oppiaineeseen. Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa.

Turun yliopistossa tutkinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat vapaasti suorittaa psykologiaa sivuaineopintoina seuraavasti: Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op (Edellytyksenä on perusopintojen suorittaminen vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3).

Jos sinulla on kysyttävää sivuaineopinnoista, ota yhteyttä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon: opo-yht(at)utu.fi

Huom. Ilmoittaudu luentokursseille NettiOpsussa n. 2 viikkoa ennen kurssin alkamista. Aineopintojen kurssit, jotka suoritetaan pelkästään kirjallisuustenttinä: ilmoittautuminen tentteihin Examissa.”

Opiskelijan sanoin ”Psykologiassa ei oikeastaan mitään pakollista läsnäoloa, suurin osa luennoista videoluentoja. Tentit tuntuivat välillä haastavilta, ja paljon materiaalia luettavana. Paljon esseitä.Ei demoja tai tutoriaaleja. Ainoa pakollisuus on kohtuullisen vaikea tentti. Luennot pääasiassa verkkoluentoja. Katsot luennot ja luet kirjat mitä pitää ja menet tenttiin.”

Itä-Aasian opinnot

Opinto-oppaan kuvaus ”The Minor in East Asian Studies (MEAS) programme provides a comprehensive introduction to the contemporary history and societies of East Asia by class and online lectures and selected readings on general issues of East Asia as well as particularities of the three major East Asian societies and states. In addition, the MEAS programme includes one course of language study of Chinese, Japanese, or Korean.

The MEAS programme also gives a good base to apply for example to the Master’s Degree Programme in East Asian Studies (EAST) at the Centre for East Asian Studies.

This minor programme addresses selected themes concerning the experience of particular nations and of East Asia as a whole in the contemporary period.

It explores on the one hand the turbulent process of integrating Asian nations and states into a global order and on the other discusses nationalism as a powerful motivating force in the modern development of these countries.

Thus, students should be prepared for (and excited about) investigations into and discussions about the manner in which contemporary history, social practice, political philosophy, political culture and even literature and cinema offer an alternate, but equally significant understanding of East Asian society and politics in the present. Participation in this class assumes a high level of preparedness and a willingness to participate actively.”

Opiskelijan sanoin ”Joillain luennoilla on läsnäolopakko. Perus luento-oppimispäiväkirja-tentti-rakenne. Tentit ovat joko luentodioihin perustuvia tai kirjatenttejä.”