Kaikki Turun yliopiston sivuainekokonaisuudet


Tietojenkäsittelytiede sivuaineena

“Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa joko sivuaineopintokokonaisuus tai pelkästään Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (2-5 op) -kurssit, jotka on tarkoitettu kaikille Turun yliopiston opiskelijoille. Kurssit eivät edellytä erityisiä pohjatietoja tietotekniikasta ja niiden tavoitteena on varmistaa tieto- ja viestintäteknologian perusosaamisen riittävä taso yliopisto-opiskelua varten.

Sivuaine sisältää kaksi eri laajuista opintokokonaisuutta: perusopinnot (vähintään 25 op) ja laajat sivuaineopinnot (vähintään 60 op). Tietojenkäsittelytieteistä erityisen kiinnostuneen opiskelijan kannattaa noudattaa pääaineopiskelijan vaatimusten mukaista rakennetta opinnoissaan, jos aikoo opiskella tietojenkäsittelytieteitä vähintään 60 opintopistettä.”

Matematiikka sivuaineena

Katso ylläolevasta linkistä opinto-oppaasta kohta Matematiikan lyhyt sivuainekokonaisuus 25 op TT-laitoksen LuK- ja FM-opiskelijoille. Mahdollista on myös suorittaa laajempi 60 op sivuaine matematiikasta.

“Matematiikan osaamista tarvitaan monilla eri aloilla, esim. vakuutus- ja finanssialalla, IT-alalla, lääketeollisuudessa, opettajana ja tutkijana.

Opinto-oppaassa on kunkin tutkinto-ohjelman kohdalla mainittu kyseisessä ohjelmassa pakolliset tai suositellut matematiikan opinnot. Yleissääntönä on, että opiskeltaessa matematiikkaa vähintään 25 op on opintoihin sisällytettävä matematiikan perusopinnot. Matematiikan perusopinnoista on kaksi vaihtoehtoista kokonaisuutta, joiden opintoja ei voi yhdistää sekaisin. Mikäli opiskelija suunnittelee suorittavansa myös aineopintoja matematiikassa, kannattaa hänen ehdottomasti lukea perusopintokokonaisuus sisältäen kurssit Analyysi I ja II. Joidenkin tutkinto-ohjelmien (esimerkiksi TT-laitoksen opiskelijat) kohdalla on erikseen kirjattu opinto-oppaaseen tutkinto-ohjelmakohtainen kokonaisuus.”

Tilastotiede sivuaineena

“Tilastotieteessä tutustutaan tilastotieteen perusteisiin, tilastollisen päättelyn tärkeimpiin teorioihin ja tuloksiin sekä opitaan soveltamaan tilastotieteen periaatteita tutkimuksen suunnittelussa ja datan analysoinnissa.

Tilastotieteen perusopinnoista on kaksi vaihtoehtoista kokonaisuutta, joiden valinnassa on pääainekohtaisia rajoituksia. Mikäli pääaineena on matematiikka tai taloustiede, niin vaihtoehto 2 ei ole mahdollinen. Lisäksi perusopintoja laajempia tilastotieteen opintoja suunnittelevalle suositellaan perusopintojen suorittamista vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Kurssien suunnittelussa on otettu huomioon kohderyhmien erilaiset tarpeet. Vaihtoehdon 1 Todennäköisyyslaskennan peruskurssi ja Tilastollisen päättelyn peruskurssi on suunniteltu tilastotieteen ja taloustieteen opiskelijoille sekä luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijoille. Kursseihin sisältyy laskuharjoituksia.”

Valtakunnallinen liiketoimintaosaaminen sivuaineena

“Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen, miten yritykset toimivat ja toisaalta siihen, mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat.

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan yhdeksän yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa www.lito.fi.”